Informācijas drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos

Informācijas drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos

Laika posmā no 2021. gada 30. novembra līdz 31. decembrim tika realizēts projekts #DrošaRobeža. To īstenoja Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar NATO Publiskās diplomātijas nodaļu un Valsts kanceleju. Projektu veidoja 2 nozīmīgas daļas – 8 darbnīcas un informatīvā kampaņa tradicionālajos un sociālajos medijos. Informatīvā kampaņa notika visu projekta realizācijas laiku, bet darbnīcas noritēja laika posmā no 7. līdz 10. decembrim Alūksnes, Augšdaugavas, Krāslavas un Viļakas novados.

Darbnīcu galvenie mērķi: aktualizēt dezinformācijas problemātiku vietējās pierobežas kopienās; veicināt izpratni par rīcības modeļiem dezinformācijas uzbrukuma situācijā (tai skaitā, identificējot iesaistāmos aktorus un sadarbības kanālus); identificēt labās prakses, kā arī iztrūkumus stratēģijā cīņā ar dezinformāciju pašvaldības līmenī, lai stiprinātu tās uzlabošanu tuvākajā nākotnē.

Šajā ziņojumā iekļauts darbnīcu laikā gūto atziņu apkopojums un iespējamie risinājumi informācijas drošības stiprināšanai pierobežu reģionos un plašāk – nacionālā līmenī. Ziņojuma mērķis ir sniegt ieskatu pierobežas kopienu praksēs darbībai krīzes situācijā un informācijas drošības veicināšanā, īpašu uzsvaru liekot uz krīzes komunikāciju un informācijas draudu novēršanu krīzes apstākļos. Tajā iezīmēti arī galvenie izaicinājumi, ar kuriem sastopas vietējās kopienas šajā kontekstā, un piedāvāti iespējamie risinājumi informācijas izturētspējas stiprināšanai. Tāpēc ziņojuma noslēgumā piedāvātas rekomendācijas politikas veidotājiem nacionālā un lokālā līmenī. Ziņojums neatspoguļo kādas no projektu atbalstošo institūciju pozīciju, un uzskatāms par autoru neatkarīgu viedokli.

Atvērt vai lejupielādēt šeit