STATŪTI

Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Transatlantiskā organizācija (turpmāk “Biedrība”) ir ārpus partijām esoša organizācija, kurai ir juridiskās personas statuss un kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos.
2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir Latvijas Transatlantiskā organizācija un tās saīsinājums LATO, bet angļu valodā “Latvian Transatlantic Organisation”, saīsināti LATO.
3. Biedrībai ir emblēma, kuras attēls ir šo Statūtu 1.pielikums.
4. Savā darbībā Biedrība vadās no Latvijas Republikas likuma “Par biedrībām un nodibinājumiem”, no citiem likumiem, uz to pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šiem Statūtiem.
5. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā, bet savu mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei sadarbojas arī ar ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī starptautiskajām organizācijām un to institūcijām.

II Mērķi, uzdevumi un metodes

7. Biedrības mērķi ir veicināt Latvijas darbību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (North Atlantic Treaty Organisation – turpmāk “NATO”), apvienot Latvijas sabiedrību un tās ekonomiskos, politiskos, kultūras, zinātniskos un sociālos spēkus Latvijas līdzdalībā NATO, kā arī veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanos Latvijā.
8. Biedrības mērķu sasniegšanai tās darbības uzdevumi ir:
o izglītot un informēt sabiedrību par NATO mērķiem, darbību un aizstāvētajām vērtībām, kā arī par Latvijas attiecībām ar NATO;
o veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, kas savukārt stiprinās Latvijas drošību un sekmēs tās labklājību;
o veicināt starptautisko drošību un demokrātijas attīstību NATO un Eiropas Savienības (turpmāk „ES”) kaimiņu reģionā;
o sadarboties ar radniecīgām organizācijām Latvijā, NATO dalībvalstīs un partnervalstīs, kuru mērķi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem;
o sadarboties ar NATO institūcijām, Latvijas un citu valstu pārstāvniecībām NATO;
o piesaistīt finansu resursus Biedrības mērķu īstenošanai.
9. Uzdevumu veikšanai Biedrība:
o rīko seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus;
o sagatavo, publicē un izplata informāciju par NATO un Latvijas attiecībām ar NATO;
o atbalsta un veic zinātniskus un socioloģiskus pētījumus par Latvijas ārpolitikas, drošības politikas un aizsardzības jautājumiem;
o izmanto citas darbības metodes, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķiem.

III. Biedrības darbības termiņš

10. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

IV. Biedru, asociēto biedru un goda biedru uzņemšana un izslēgšana, to tiesības un pienākumi.

11. Biedrībai ir biedri, asociētie biedri un goda biedri. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona. Juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un darbību, var kļūt par asociēto biedru. Par Biedrības goda biedru par īpašu ieguldījumu Biedrības mērķu īstenošanā un darbības atbalstīšanā var kļūt 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kā arī juridiska persona.
12. Uzņemšanai par Biedrības biedru fiziska persona iesniedz Valdei iesniegumu, bet juridiska persona – savas pilnvarotas institūcijas lēmuma norakstu un juridiskās personas pārstāvja Biedrībā pilnvarojumu. Valde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas lemj par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu vai atteikumu uzņemt un par lēmumu paziņo iesniedzējam.
13. Goda biedrus var iecelt Biedrības valde ar savu lēmumu pēc ne mazāk kā desmit biedru rakstiska priekšlikuma un ar ieceļamā piekrišanu.
14. Biedrības biedrs un asociētais biedrs atzīstams par uzņemtu pēc Valdes lēmuma pieņemšanas un iestāšanās maksas nomaksāšanas.
16. Biedrības biedriem ir tiesības:
o vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības vadības institūcijās;
o piedalīties un balsot Biedrības kopsapulcēs;
o iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību.
17. Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem ir pienākumi:
o ievērot un pildīt Biedrības Statūtu un kopsapulces lēmumu noteikumus un prasības;
o piedalīties šajos Statūtos norādīto mērķu un uzdevumu izpildē;
o biedra pienākums ir ziedot brīvprātīgi organizācijas mērķu sasniegšanai ik gadu pēc saviem ieskatiem.
18. Biedrības goda biedriem ir pienākumi :
o ievērot un pildīt Biedrības Statūtu un kopsapulces lēmumu noteikumus un prasības;
o piedalīties šajos Statūtos norādīto mērķu un uzdevumu izpildē.
19. Biedrus, asociētos biedrus un goda biedrus var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu gadījumos, ja tie:
o pārkāpj Statūtus;
o izsaka vēlmi izstāties;
o diskreditē Biedrību;
o mutiski vai savā darbībā ir rīkojušies pretēji Biedrības mērķiem.

V. Biedrības uzbūve

20. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce (turpmāk “kopsapulce”), kuru sasauc ne retāk kā reizi gadā, pēc iespējas NATO dibināšanas gadadienā, 4. aprīlī.
21. Kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību nosaka valde, par to vismaz 30 dienu iepriekš rakstiski paziņojot Biedrības biedriem, asociētajiem biedriem un goda biedriem. Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī laiks un vieta, kad un kur var iepazīties ar kopsapulces lēmuma projektiem.
22. Šo Statūtu 20.punktā norādītajā kārtībā sasaucama Biedrības ārkārtas kopsapulce, ja to pieprasa Valde, priekšsēdētājs vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru. Ārkārtas kopsapulci Valde sasauc ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.
23. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja par kopsapulces sasaukšanu ir paziņots 20.punktā norādītajā kārtībā.
24. Katram Biedrības biedram, asociētajam biedram un goda biedram ir tiesības piedalīties un uzstāties kopsapulcē saskaņā ar tās reglamentu. Priekšlikumi par kopsapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem rakstiskā veidā jāiesniedz Valdei ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces, bet priekšlikumi ārkārtas kopsapulces dienas kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem – ne vēlāk kā 7 dienas pirms kopsapulces.
25. Kopsapulce pieņem lēmumus atklātā balsojumā ar klātesošo biedru balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad lēmuma pieņemšanā nepieciešams 2/3 balsu skaits. Katram Biedrības biedram balsojot ir viena balss.
26. Kopsapulce pieņem lēmumus ar vairāk kā 2/3 no klātesošo biedru balsu skaita sekojošos jautājumos:
o Biedrības statūtu papildināšana vai grozīšana;
o Biedrības priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo valdes locekļu atlaišana;
o Biedrības reorganizēšana vai pašlikvidēšana.
27. Kopsapulce:
o pieņem, groza un papildina Biedrības statūtus;
o apstiprina Biedrības budžetu;
o apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu;
o ievēl uz vienu gadu Biedrības priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pārējos valdes locekļus;
o ievēl uz vienu gadu Biedrības revīzijas komisiju;
o var atlaist Biedrības priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pārējos valdes locekļus, kā arī revīzijas komisijas locekļus;
o apstiprina iepriekšējā gada darbības pārskatu;
o apstiprina kārtējā gada darbības pamatvirzienus;
o nosaka biedru naudas un iestāšanās maksas apjomu;
o pieņem lēmumu par Biedrības piedalīšanos citu organizāciju darbībā, kuru mērķi un uzdevumi nav pretrunā ar šajos statūtos noteiktajiem principiem;
o izlemj jautājumus par Biedrības reorganizāciju un pašlikvidāciju.

VI Izpildinstitūcija

28. Biedrības pastāvīgi funkcionējoša vadības izpildinstitūcija ir Valde. Biedrības Valdi deviņu locekļu sastāvā ievēl Biedrības kopsapulce. Kopsapulce no Valdes locekļu vidus ievēl Biedrības priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
29. Valde vada Biedrības darbību starp kopsapulcēm un par savu darbību atskaitās kopsapulcei. Valde pieņem lēmumus par Biedrības nodaļas izveidošanu vai darba pārtraukšanu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu. Valde apstiprina Biedrības projektu tāmi, kā arī lēmumus par štata darbinieku pieņemšanu un atlaišanu no darba. Valde lemj par biedru un asociēto biedru uzņemšanu Biedrībā un par goda biedru iecelšanu. Valde pieņem lēmumus par biedru, asociēto biedru un goda biedru izslēgšanu no Biedrības.
32. Biedrības Valdes sēdes sasauc Biedrības priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību rakstiski paziņojot Valdes locekļiem ne vēlāk kā 14 dienas iepriekš.
33. Biedrības ģenerālsekretāru ieceļ valde. Biedrības ģenerālsekretārs atbild par visu nepieciešamo materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu Valdes sēdēm, kā arī par Valdes lēmumu noformēšanu un izziņošanu.
34. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja Valdes locekļiem par tām ir paziņots saskaņā ar 31.punkta noteikumiem, un ja tajās piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu, tajā skaitā priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
35. Ja Valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Priekšsēdētājs 14 dienu laikā sasauc atkārtotu Valdes sēdi, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību rakstiski paziņojot Valdes locekļiem ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš.
36. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo Valdes locekļu skaita, bet, ja balsojot balsis dalās uz pusēm, tad pieņemts ir tas lēmums, par kuru balsojis Valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
37. Ģenerālsekretārs ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc Valdes sēdes tās protokolu nosūta visiem Valdes locekļiem.
38. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl 7 (septiņiem) valdes locekļiem.
39. Valdes Priekšsēdētājs vada kopsapulci un Valdes sēdes, organizē Biedrības valdes darbu un paraksta dokumentus Biedrības vārdā. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā dokumentus paraksta viņa vietnieks.
40. Valdes priekšsēdētāja vietnieks atvieto Valdes priekšsēdētāju un pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
41. Ģenerālsekretārs ir tieši pakļauts Valdes priekšsēdētājam un pilda sekojošus pienākumus:
o vada Biedrības administratīvo darbību, tajā skaitā kārto korespondenci un lietvedību un uztur biedru reģistru;
o vada Biedrības grāmatvedību, saņem un izmaksā naudu;
o vada Biedrības ikdienas darbu;
o kopā ar Valdi organizē kopsapulci;
o regulāri ziņo par savu darbu un atskaitās Biedrībai Valdei.

VII Revidents

43. Biedrības darbību vienu reizi gadā pārbauda un tās grāmatvedību revidē Valdes uzaicināta auditorfirma vai zvērināts revidents. Par izdarītās pārbaudes rezultātiem Valdes priekšsēdētājs ziņo kārtējai kopsapulcei.
46. Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
47. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.
48. Valdes pienākums ir nodrošināt revidentam brīvu pieeju visiem Biedrības darbības dokumentiem.
VIII Biedrības nodaļas
50. Biedrība var veidot savas nodaļas. Par nodaļas izveidošanu un darbības pārtraukšanu lēmumu pieņem Valde. Nodaļas darbu vada Valdes apstiprināts vadītājs. Nodaļa darbojas Statūtu ietvaros un savā darbībā ievēro Valdes lēmumus, LR spēkā esošos likumus un normatīvos aktus. Nodaļa par savu darbu iesniedz rakstisku atskaiti Valdei vismaz vienu reizi gadā.

VIII Biedrības nodaļas

50. Biedrība var veidot savas nodaļas. Par nodaļas izveidošanu un darbības pārtraukšanu lēmumu pieņem Valde. Nodaļas darbu vada Valdes apstiprināts vadītājs. Nodaļa darbojas Statūtu ietvaros un savā darbībā ievēro Valdes lēmumus, LR spēkā esošos likumus un normatīvos aktus. Nodaļa par savu darbu iesniedz rakstisku atskaiti Valdei vismaz vienu reizi gadā.

IX Biedrības finanses, manta un darbinieki

51. Biedrība darbojas saskaņā ar ikgadējo budžetu, ko apstiprina kopsapulce. Valde ziņo kopsapulcei par budžeta izpildi.
52. Biedrības ienākumus veido iestāšanās nauda, biedru nauda, ziedojumi, un citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem. Budžeta līdzekļi tiek izlietoti Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
53. Ar Biedrības finansu līdzekļiem šajos Statūtos noteiktajā kārtībā rīkojas Biedrības priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks, un Biedrības ģenerālsekretārs.
54. Biedrībai ir sava manta, zīmogs, rēķins bankā un var būt savi štata darbinieki.

X Pašlikvidēšanas un reorganizācijas kārtība

 

55. Biedrība izbeidz darbību, ja kopsapulce pieņem lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju vai reorganizāciju.
56. Biedrības pašlikvidācijas vai reorganizācijas gadījumā mantas un finansu līdzekļu izlietošanas un sadalīšanas kārtību ar atsevišķu lēmumu, kas nevar būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un šiem statūtiem, nosaka kopsapulce.
57. Biedrības biedriem, kas izstājušies vai izslēgti, viņu biedru nauda vai citi finansiāli vai mantiski ieguldījumi netiek atgriezti.
58. Biedrība savu darbību beidz ar brīdi, kad tā tiek izslēgta no Latvijas Uzņēmumu reģistra.
59. Statūti apstiprināti LATO dibināšanas sapulcē Rīgā, 2000. gada 21. martā. Statūti grozīti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2017. gada 5. aprīlī.